Västhamnens Sportfiskeförening


 

2011-03-03
                    Information och regler

Sportfiske på Västhamnspiren i Helsingborg
 

Västhamnspiren i Helsingborg är reserverad för sportfiske och bedrivs enbart i Västhamnens Sportfiskeförenings regi. För att få tillträde till piren krävs medlemskap i föreningen eller att av föreningen utfärdat endagskort har lösts.

Föreningens säkerhets- och ordningsregler skall alltid följas. Brott mot dessa regler kan medföra vite/böter, avhysning och polisanmälan.

Säkerhetsregler

Det är förbjudet att

Framföra fortskaffningsmedel (cykel, moped m.m.) på piren.

Ha sillhäckla på spön när du förflyttar cykel, moped eller annat fordon.

Stå eller sitta och fiska uppe på muren.

Vistas på kassunernas utsida.

Använda livräddningsutrustning till annat än att rädda liv.

Göra upp eld på piren.

Stå på soptunnorna och fiska.

Använda sillhäckla vid fiske av horngädda.

Vandalisera eller förstöra anläggningen och tillhörande utrustning.

 

 

Ordningsregler

Cykel skall ledas.

Moped skall ledas.

Fiske skall ske under ansvar.

Visa gott omdöme.

Lägg fångad fisk i kasse eller i kärl.

Infångad fisk får inte förvaras direkt på piren.

Linor, krokar och annan utrustning skall förvaras i din box.

Inget material för ligga löst på piren

Allt skräp skall slängas i avsedda soptunnor. Inget för slängas på piren.

Alla barn under 10 år skall bära flytväst när de vistas på piren.

All fiskrensning på piren är strängeligen förbjuden.

Det är förbjudet att ockupera plats för andra fiskare.

Vid varje brygga skall finnas plats för 2 fiskare.

Det är förbjudet att fiska med mer en ett spö åt gången.
 

Minimimått

Torsk som är mindre än 50 cm får inte behållas utan skall släppas tillbaka till havet.

 Öring som är mindre än 50 cm får inte behållas utan skall släppas tillbaka till havet.

Lax som är mindre än 60 cm får inte behållas utan skall släppas tillbaka till havet.

Flatfisk som är mindre än 27 cm får inte behållas utan skall släppas tillbaka till havet.
Gråsej är minimimåttet 30 cm.

Fredningstid

Under perioden 15/9 – 31/12 får lax och laxöring inte fångas. 

                                              Regler 2017

Blir personal eller fisketillsyningsmän hotade , skall detta anmälas till polisen. Samt att den som hotar blir avstängd 1 år.

Tar man upp för små fisk och behåller dessa . Så blir man avstängd 3 månader.
Grinden till Västhamnspiren är öppen kl:05.00 - 23.00 .
 

Dessa regler har utarbetats i samförstånd mellan Västhamnens Sportfiskeförening och Helsingborgs Hamn AB.

 

Bokningsregler Bryggorna 1 , 2 & 3

 

1. 08:00-10:00 , 10:00-12:00 , 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00- 18:00 18:00- 20:00 Bokas 1 timme före passet i klubbstugan

Ingen bokning över telefon

 

3. Bokad brygga får lämnas över till någon som inte har bokat.

4. Plocka undan ev skräp som ni lagt på bryggan. Använd sopkärlen

5. Det är tillåtigt att fiska från brygga 1,2 & 3 utan att ha bokad tid.

6. Max tillåtet att boka bryggorna 1 gånger i veckan.

7. Medlemskort / Dagskort lämnas in 15 min innan angiven fisketid, biljetten ni får MÅSTE återlämnas direkt efter avslutad fisketid.

8. Fiske på bryggorna 1,2 & 3 fiske är tillåtigt om ej bryggorna är bokade vid bokning ska man lämna plats till den som har bokat

 

Varningar funkar så här!

1:a varningen betyder att man bara får boka bryggorna 1,2 & 3 en gång i veckan istället för 2.

2:a varningen innebär total avstängning från att boka bryggorna.

3:e varningen innebär ett klipp i medlemskort/ dagsgäster avvisas direkt från piren.

4:e varningen innebär att vi beslagtar medlemskort vilket innebär avstängning från klubben i 6 mån.

2005-06-21

Information and rules

The Västhamnen pier in Helsingborg is reserved for sportfishing and is managed only by the Västhamnen Sportfishing Society´s administration. Entering the pier requires membership in the club or a one day card issued by the above organisation.

The organisation´s security and rules must always be obeyed. Breaking the rules can result in fine/penalty, eviction and police/notification.

Order from staff/responsible for the activity should always be obeyed.

Safety rules, It is forbidden to

Ride your bike or any other vehicle on the pier.

Parking in the bicyclestand at the entrance of the pier (except handicap vehicle).

Using “sillhäckla” on your rod when moving your bicycle, moped or any other vehicle.

To stand or sit on the wall when fishing.

To stand on the outside of the concrete platforms.

To use lifesaving equipment for anything else except saving lives.

To light a fire on the pier.

To stand on the garbage cans.

Use of sea rig for herring when fishing for garpike.

Vandalizing or destroying the establishment and its belongings.

 

Rules of Order

Fishing must be done with responsibility.

Show good judgement!

Put caught fish in bag or vessel.

Caught fish may not be kept directly on the pier.

Keep line, hooks and other equipment in your box.

No material may lay loose on the pier.

All rubbish shall be thrown in the intended garbage cans. Nothing can be thrown on the pier.

All children under 10 years of age shall wear safety wests on the pier.

All cleaning of fish on the pier is strictly forbidden.

It is prohibited to occupy space for other fishermen.

Every bridge shall provide space for two fishermen.

It is prohibited to fish with more than one rod at a time.

Minimum measurement

 

Cod that are less than 50 cm may not be kept, must be thrown back into the sea.

Sea trout that are less than 50 cm may not be kept, must be thrown back into the sea.

Salmon that are less than 60 cm may not be kept, must be thrown back into the sea.

Flatfish that are less than 27 cm may not be kept, must be thrown back into the sea.
Saithe is the minimum size of 30 cm

 

                           When fishing is not allowed

During the period 15/9 – 31/12, fishing of salmon and sea trout is not allowed.
 
The gate to the Västhamns pier is open at: 05:00 to 23:00.
 

These rules have been worked out in cooperation between Västhamnens Sportfishing Society and Helsingborgs Hamn AB.

Godkända mått för dessa fiskarter på VH Piren